De vereniging

Wat ons bezighoudt

Natuurmonumenten is een vereniging die midden in de maatschappij staat. Daarom hebben leden een stem: via afgevaardigden kunnen leden hun mening laten doorklinken in de besluiten en standpunten van de vereniging.

Meer informatie over de verenigingsraad

Districtscommissies

 In de twaalf provincies en Amsterdam vormen door leden gekozen afgevaardigden dertien districtscommissies. Die commissies onderhouden het contact met de leden. De 84 districtsafgevaardigen vormen samen de verenigingsraad. De raad zorgt ervoor dat de stem van leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De verenigingsraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden.

De districtsafgevaardigden zijn goed op de hoogte van het beleid en zijn actief op zoek naar meningen en wensen van leden in hun district. Daartoe organiseren ze excursies, ledenavonden en themabijeenkomsten. Op deze site vindt u van elke districtscommissie informatie over thema’s en onderwerpen die in de eigen regio spelen. 

Hier vindt u een overzicht van de regionale districtscommissies

Overzicht activiteiten Districtscommissies 2015

Groningen

Ontmoetingsdag vrijwilligers
Ieder jaar organiseren de groene organisaties in de provincie Groningen een middag voor de hun vrijwilligers. Dit jaar was Natuurmonumenten gastheer op een bijzondere locatie: De Onlanderij in natuurgebied De Onlanden.

Deze voormalige boerderij heeft door de aanleg van natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden zijn agrarische functie verloren en is nu een veelzijdige ontmoetingsplek. Dat bleek ook op deze dag die met hulp van de districtscommissie Groningen werd georganiseerd. De deelnemende organisaties waren IVN, Natuur- en milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en Natuurmonumenten. Zij gaven veertien workshops over het thema ‘Jaar van de bodem’ met onder andere aandacht voor bodentypen, veenterpen en biologisch boeren. Aansluitend volgde een excursie door De Onlanden, sinds kort leefgebied van de otter. Gedeputeerde Henk Staghouwer was ook aanwezig en kreeg handtekeningen overhandigd met het verzoek om snel een verbinding onder de A28 aan te leggen voor de otter en bever. De bestuurder gaf aan zich daarvoor sterk te maken.

Friesland

Toekomst voor weidevogels
Op de Friese ledenbijeenkomst van de districtscommissie presenteerde de beheerder van Natuurmonumenten de nieuwe natuurvisie voor De Greidhoeke, waarin Skrok, Skrins en Leonserpolder de parels vormen. In 2014 nestelden hier 350 paar grutto's en 220 paar kieviten. Met goed beheer kan dit aantal nog groeien.

De natuurvisie is samen met omwonenden opgesteld. De districtscommissie verleende hierbij hand- en spandiensten. Het eerste exemplaar werd op de ledenbijeenkomst aan burgemeester van Littenseradiel overhandigd, want samenwerking met gemeente, boeren en burgers is noodzakelijk om de visie te realiseren. Ook is er met inzet van veel vrijwilligers, medewerkers en de districtscommissie een succesvolle fondswervende actie opgezet voor aankoop de Slotlaene tegenover de Slotplaats van Natuurmonumenten. De laan bood vroeger zicht tot aan de Martinitoren in Groningen. Samen met de omwonenden gaat Natuurmonumenten de laan nu opknappen.

Drenthe

Landschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden
De ontwikkelingen in het Drentse landschap stonden dit jaar centraal bij de districtscommissie Drenthe. Vooruitlopend op de landelijke ledenraadpleging in 2016 over het thema landschap, is met de klankbordgroep van Drentse leden uitvoerig gesproken over landschappelijke ontwikkelingen en bedreigingen.

Na inleidingen van adviseur Leo Lamers over agrarische ontwikkelingen en later van planoloog Bernhard Hanskamp over planologische ontwikkelingen in Drenthe, werd duidelijk dat onze achterban pleit voor een actieve opstelling van Natuurmonumenten. De vereniging dient landschappelijke ontwikkelingen ook buiten haar eigen gebieden actief bij te sturen ten gunste van de natuur. Illustratief voor dit streven was de Norg 100 in november, een streekconferentie over het Norger Esdorpenlandschap. Natuurmonumenten bracht hier op een vernieuwende manier mensen bijeen die eigen ideeën en plannen naar voren brachten om tot landschappelijke verbeteringen te komen.

Overijssel

Contacten via communities
De in 2014 gestarte communities rondom de natuurgebieden De Wieden, Salland - Sprengenberg, Salland - Eerde en Twente zijn in 2015 voortgezet. De districtscommissie Overijssel kon via deze groepen goede contacten onderhouden met de achterban.

Vooral over landgoed Eerde was veel contact nodig. Het landgoed vierde in 2015 haar driehonderdjarig bestaan. Ook werd hier in 2015 een gedenkmonument onthuld ter gelegenheid van het daar toenmalig gevestigde Kamp Eerde. En vooruitlopend op herstelwerkzaamheden in het parkbos en daarmee gepaard gaande bomenkap, is er veel overleg geweest met omwonenden.
Een ander aandachtspunt was de crowdfundingsactie die de districtscommissie Overijssel heeft toegezegd om de aankoop van een perceel landbouwgrond in Hoge Broek mogelijk te maken. Natuurmonumenten heeft deze aankoop in 2015 voorgefinancierd. De districtscommissie wil het aankoopbedrag in 2016 via crowdfunding bijeenbrengen.

Gelderland

Contactgroepen in alle beheereenheden
De districtscommissie Gelderland heeft in 2015 ook in Heumensoord bij Nijmegen een permanente contactgroep opgezet. Daarmee hebben alle acht beheereenheden van de provincie een permanente contactgroep.

Een permanente contactgroep is een uitwerking van een community en bestaat uit tien tot vijftien leden van Natuurmonumenten die regelmatig met de beheerder meedenken. De uitkomsten pakken bij iedere groep weer anders uit, afhankelijk van de issues die spelen in de beheereenheid en de leden van de groep. De ledenmiddag in mei trok dit jaar liefst 120 deelnemers. De ledenvergadering met aansluitend een excursie met de boswachter, vond plaats in het Hulshorsterzand in de beheereenheid Noordwest-Veluwe.

Flevoland

Aandacht voor vrijwilligers
De districtscommissie Flevoland heeft in 2015 bij het bestuur aandacht gevraagd voor de positie van de vrijwilligers bij Natuurmonumenten. Vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten wordt volgens landelijk tevredenheidsonderzoek van Natuurmonumenten door vrijwilligers gunstig beoordeeld. Positief omdat het werk in de toekomst met meer vrijwilligers geklaard moet worden, maar de DC Flevoland heeft na gesprekken met vrijwilligers en coördinatoren ook pijnpunten geconstateerd. De begeleiding van vrijwilligers schiet soms tekort, vrijwilligers worden ingezet voor grotere beheerklussen waarvoor zij niet zijn aangenomen en er zijn zorgen over de veiligheid bij het samenwerken met vrijwilligers met een sociale of lichamelijke beperking. Mede hierdoor is er onvoldoende belangstelling voor de functie van vrijwillige groepscoördinator. De boswachters die het vrijwilligerswerk coördineren onderkennen de problematiek, maar de dc vraagt hiervoor breder de aandacht en wil intensief contact houden met vrijwilligers over de stand van zaken.

Dankzij de inzet van vrijwilligers en vooral bewoners uit de omringende dorpen is het Voorsterbos aantrekkelijker gemaakt en beter ontsloten. Het enthousiasme van de community rondom dit natuurgebied is evenwel getemperd omdat betrokken overheden onvoldoende bereid zijn financieel mee te werken.

De dc is positief over de voortvarendheid bij de aanleg van de Marker Wadden.

Utrecht

Natuurvisie Op Hees en Soesterveen
In juni werd in Soest de nieuwe natuurvisie voor Op Hees en Soesterveen gepresenteerd, twee kleinschalige natuurgebieden waar de komende jaren veel natuur wordt hersteld en de natuurbeleving wordt vergroot. De avond werd met meer dan 140 belangstellenden goed bezocht. Zij voerden levendige gesprekken met DC-leden, de beheereenheid, het waterschap en natuurstudiekringen. De grote mate van betrokkenheid van omwonenden was voor de districtscommissie aanleiding tot een nieuwe bijeenkomst over de mogelijke start van een community rond Soesterveen afgelopen november. 

Contact met de achterban was er ook op de boomplantdagen in het nieuw aangelegde Parkbos de Haar bij Haarzuilens, waar de DC drie van de vier dagen aanwezig was. Verder nam de districtscommissie Utrecht in oktober deel aan de kwaliteitstoets Kaapse Bossen, een kritische toetsing van de uitvoering van het beleid en de natuurvisie voor dit drukbezochte bosgebied. De inbreng van leden en het publiek wordt meegewogen bij de adviezen over zonering, paden en kapbeleid.

Noord-Holland

Enquête over windmolens
De districtscommissie Noord-Holland heeft in 2015 een enquête gehouden onder de leden van de emailklankbordgroep over uitbreiding van het aantal windmolens. Daaruit bleek dat de respondenten voorstander zijn van duurzame energie in het algemeen en dat zij wensen dat Natuurmonumenten zich meer uitspreekt over windmolens in het bijzonder. De uitkomsten zijn voorgelegd aan bestuur en directie. Eind november heeft Natuurmonumenten een uitgebreid standpunt over dit onderwerp gepubliceerd.

Verder heeft de districtscommissie zich actief bezighouden met de zoektocht naar een nieuwe bestemming van de leegstaande boerderij Nijenburg bij Heiloo. Het proces verloopt moeizaam. Het is moeilijk een bestemming te vinden die een balans tussen natuurlijke en economische waarden garandeert. 2015 stond voor de districtscommissie Noord-Holland daarnaast in het teken van verandering. Meer dan de helft van de commissie is vervangen door nieuwe leden. Dat bood tevens de kans om nader te praten over rol de districtscommissie wil vervullen voor de leden en de vereniging.

Amsterdam

Kwaliteitstoets IJdoorn
Het vizier van de districtscommissie Amsterdam was in 2015 nadrukkelijk gericht op IJdoorn, het enige gebied van Natuurmonumenten binnen de grenzen van Amsterdam. Er vonden verschillende excursies voor leden plaats die de geheimen van dit vogel- en waterrijke weidegebied ontsloten. De DC leverde verder een bijdrage aan de zesjaarlijkse kwaliteitstoets over het beheer van IJdoorn. Om de betrokkenheid met de omgeving te vergroten wordt tevens onderzocht of er een community rondom IJdoorn kan worden opgericht. Het gebied is sinds enkele jaren opengesteld.

Zuid-Holland

Enquête onder 45 duizend leden
Om te achterhalen wat onze achterban van een districtscommissie verwacht, legde de districtscommissie Zuid-Holland begin november aan ruim 45 duizend leden in Zuid-Holland een online enquête voor. Bijna drieduizend leden vulden de vragenlijst in.
De uitkomsten geven stof tot nadenken. Zo weet bijna vijftig procent van de respondenten dat Natuurmonumenten een vereniging is waar leden via een districtscommissie hun stem kunnen laten horen. De andere helft is zich daarvan dus niet bewust! Bijna negentig procent vindt het belangrijk om een mening te kunnen geven over onderwerpen waar Natuurmonumenten voor staat. Bijna driekwart doet dat bij voorkeur via een online enquête. Een kleine drie procent geeft de voorkeur aan speciale gespreksbijeenkomsten. En een kwart wil op beide manieren worden geraadpleegd. De respondenten hebben ook een duidelijke mening over de thema’s waarop een districtscommissie de nadruk moet leggen. Ruim 62 procent vindt dat een districtscommissie zowel naar lokale als naar regionale en landelijke natuurthema’s moet omzien. Van de overige 38 procent vindt de meerderheid dat een districtscommissie zich vooral moet concentreren op lokale (16 procent) dan wel regionale thema’s (15 procent).

Zeeland

Natuurvisie voor Zuid-Beveland

Sinds 2012 werkt de districtscommissie Zeeland nauw samen met de beheereenheid Schelde in de Zak van Zuid-Beveland. In dat kader is dit jaar een bijeenkomst georganiseerd over een nieuwe natuurvisie voor Zuid-Beveland.

In deze visie stelt Natuurmonumenten voor de komende 18 jaar ambities vast op het gebied van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie voor de natuurgebieden in Zuid-Beveland, met uitzondering van gebieden aan de Westerschelde. Bij het opstellen betrekt Natuurmonumenten ook de bewoners van Zuid-Beveland. De districtscommissie Zeeland speelt hierin een actieve rol. Tijdens de bijeenkomst over de nieuwe natuurvisie konden bewoners meepraten en meedenken over relevante thema’s en onderwerpen. Aanbevelingen worden waar mogelijk meegenomen in de nieuwe visie.

Verder is de districtscommissie Zeeland indirect betrokken bij campagne ‘Bescherm de Kust’ om uitvoering van voorgenomen bouwprojecten langs de kust te voorkomen. Na de ledenraadplegingen in 2014 in Zeeland en Zuid-Holland heeft dit onderwerp ook landelijk steeds meer aandacht gekregen. Natuurmonumenten blijft zich met andere natuurorganisaties ook in de toekomst inzetten om het Nederlandse kustlandschap te beschermen.

Noord-Brabant

Levendig zwijnendebat
De mogelijke (her-)introductie van het wild zwijn in Noord-Brabant zorgde voor zeer levendige discussies tijdens een speciaal zwijnendebat dat in mei door de districtscommissie Noord-Brabant was georganiseerd.

Het wel of niet loslaten van het nulstandbeleid stond centraal tijdens dit debat dat door ruim honderd belangstellenden werd bezocht. Wilde zwijnen komen in steeds meer gebieden voor en verdienen wat Natuurmonumenten meer ruimte, mits er goede afspraken worden gemaakt over schade en verkeersveiligheid. Het onderwerp zorgde op de debatavond in Helmond voor stevige discussies tussen boeren en natuurbeschermers, maar wel met oor voor elkaars argumenten. Het leverde begrip op voor elkaars standpunten.

Voor komend jaar staan meer van dergelijke maatschappelijke debatten op de rol. Zo wil de DC een discussieavond organiseren over een specifiek Brabants landschap, inclusief bedreigingen en kansen.

Limburg

Enquête over grote grazers
In 2015 heeft de districtscommissie Limburg een enquête onder leden afgenomen over grote grazers. Aanleiding was de tauros, een indrukwekkend rund dat in natuurgebied Wijfelterbroek bij Stramproy is geïntroduceerd en mogelijk binnenkort ook in natuurgebieden van Natuurmonumenten loopt. Leden van de DC hebben tijdens de jaarlijkse excursie kennis gemaakt met de tauros, een teruggefokt oerrund die een stuk groter is dan de kleine Galloway die we in Limburg al langer gewend zijn. De discussie over de voor- en nadelen van de tauros die vervolgens ontstond, gaf aanleiding tot een enquête over grote grazers. Ruim zestig mensen vulden de vragenlijst in. Uit de uitslag bleek dat de meeste deelnemers positief staan tegenover grote grazers. Ook laat het merendeel zich niet weerhouden om gebieden te bezoeken waar grote grazers zoals de tauros voorkomen. Wel is duidelijke informatie gewenst over de omgang met grote grazers. Enkele respondenten gaven de voorkeur aan meer ‘inheemse’ rassen zoals brandrode runderen.

Vrijwilligers gezocht

word nu lid