Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Windmolens

Fotograaf: Gerreke Petersen-Verhoek Om klimaatverandering te beperken is een duurzame energietransitie noodzakelijk. Naast de kansen voor duurzame energie uit biomassa, warmte en de zon, liggen er kansen in Nederland voor windenergie. Windmolens op land en zee leveren aan ongeveer 2,2 miljoen huishoudens energie (7.489 miljoen kWh, CBS 2015). De windenergiedoelstellingen van Nederland staan in het energieakkoord. Windmolens op land moeten in 2020, 6000 megawatt opleveren en voor windmolens op zee geldt een doelstelling van 4450 megawatt in 2023 (ongeveer 5 miljoen huishoudens). Dit betekent dat er in de toekomst meer windmolens moeten worden geplaatst.

Probleem

De plannen van de overheid zijn in 2013 in het energieakkoord vastgelegd. Alleen de uitvoering van deze plannen blijft een lastige kwestie. Want waar moeten windmolens geplaatst worden? Een lastige opgave: Nederland is klein en dichtbevolkt. Weinig mensen wensen een windmolen in zijn/haar achtertuin.

Standpunten

Natuurmonumenten is voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen.  Alleen dan kan de uitstoot van broeikasgassen, en andere bijproducten van energieverbranding, zoals stikstof en fijn stof, beperkt worden. Daarom vraagt Natuurmonumenten de overheid zich maximaal in te zetten op energiebesparing en duurzame energie. Natuurmonumenten ziet het belang van windenergie. Tegelijkertijd kunnen windmolens effect hebben op de omgeving. Daarom pleit Natuurmonumenten voor een goede inpassing van windmolens in natuur en landschap.

Windmolens op land

Natuurmonumenten vraagt overheden nadrukkelijk aandacht te hebben voor de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens. Windmolens bij en rondom bedrijventerreinen en grootschalige infrastructurele voorzieningen zijn vaak goed passend. Hier zijn windmolens minder verstorend dan in een karakteristiek open cultuurhistorisch landschap. Zo’n landschap onderscheidt zich door een ongerepte horizon, heeft cultuurhistorische waarde en biedt een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren.

Daarnaast benadrukt Natuurmonumenten het belang van onderzoek naar de effecten op de natuur. Verstoring of verlies van habitat, planten en dieren moet voorkomen worden. In of dichtbij natuurgebieden is er bijvoorbeeld een grote kans dat vogels en vleermuizen slachtoffer worden van windbouwwerken. Als er geen alternatieven zijn en windmolens onvermijdelijk toch in een natuurgebied geplaatst moeten worden, dan moeten er maatregelen genomen worden om de schade voor de natuur te beperken. Daarnaast adviseert Natuurmonumenten windmolens te concentreren. Met het clusteren van windmolens kunnen cultuur en natuurlijke landschappen elders gespaard worden. Het plaatsen van windmolens kan niet zonder samenspraak met omwonenden en betrokkenen. Ook daar maakt Natuurmonumenten zich hard voor.

Windmolens op zee

Natuurmonumenten is voorstander voor windmolens op zee, mits de windmolens daar worden geplaatst waar ze minimale negatieve effecten hebben op natuur en landschap. We zijn voorstander van windmolens op zee buiten de twaalfmijlszone (verder dan 22 km uit de kust) waar het effect op het landschap en beleving acceptabel is.

Een windpark op zee kan zowel negatieve als positieve effecten hebben op de natuur. Omdat het bouwen van windmolens altijd effect zal hebben op de natuur vinden wij windmolens niet passen in beschermde mariene natuurgebieden, zoals de Natura 2000 gebieden en zee reservaten. Tegelijkertijd zien we ook kansen voor de natuur. Uit recent onderzoek van Wageningen UR blijkt namelijk dat windmolenparken op zee positief kunnen uitpakken voor natuur. Zo kunnen zeedieren als mosselen en vissen profiteren van een nieuw gecreëerd onderwaterleefgebied. Het is belangrijk dat de lange termijn effecten en cumulatieve effecten (effecten van meerdere windparken bij elkaar opgeteld) blijvend gemonitord worden. Natuurmonumenten vraagt overheden en betrokkenen windmolens daar te plaatsen waar er minimale negatieve effecten, maar maximale positieve effecten voor de natuur zijn.

Klik verder voor onze visie op windenergie

Wat doet Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten juicht initiatieven toe van de overheid, organisaties en burgers, die bijdragen aan een beter klimaat. Met robuuste natuurgebieden (met opvang van CO2), klimaatbuffers, biomassa en het verminderen van onze eigen klimaatvoetafdruk levert onze organisatie haar bijdrage aan een duurzame wereld. Daarnaast zijn we duurzame samenwerkingen gestart. Onder andere met DSM Nederland, op het terrein van biomassa. Bij natuurbeheer komt riet, gras, stro en houtresten vrij. Deze reststromen wil Natuurmonumenten in samenwerking met DSM aanbieden als grondstof voor het opwekken van energie en het produceren van brandstoffen en/of bio-gebaseerde producten. In 2012 zijn we een samenwerking aangegaan met Greenchoice. Greenchoice levert uitsluitend groene stroom, waarvan het merendeel in Nederland is opgewekt. Zie ook ons dossier klimaatverandering.

< Terug naar het overzicht Standpunten

word nu lid